Laboratorul de psihiatrie medico legala


1) Organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice privind:

a) Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei;
b) Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte;
c) Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei;
d) Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte;
e) Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei;
f) Examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale;
g) Examen psihologic;
h) Completări la prima expertiză medico-legală psihiatrică;
i) Completări la noua expertiză medico-legală psihiatrică;
j) Analize psihologice exhaustive la caz;
k) Analize psihologice ale cazurilor de suicid şi prestaţie psihoantropologică;
l) Examinări medico-legale psihiatrice la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege;

2) Elaborează actele medico-legale aferente activităţii;

3) Asigură identificarea şi trasabilitatea lucrărilor medico-legale repartizate;

4) Asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal;

5) Colectează, verifică, gestionează şi analizează datele din domeniul specific de activitate;

6) Elaborează şi supune spre aprobare metodologii, instrucţiuni şi proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;

7) Asigură aplicarea prevederilor sistemului de management al calităţii adoptat de institut;

8) Asigură păstrarea şi securitatea înregistrărilor specifice până la arhivarea şi predarea acestora la arhiva institutului;

9) Asigură participarea medicilor legişti la diferite comisii ce funcţionează în cadrul instituţiei;.

10) Coordonează, îndrumă metodologic şi asigură instruirea în domeniul specific de activitate a medicilor legişti, precum şi a psihologilor din unităţile medico-legale aflate în aria de competenţă a institutului;

11) Participă la proiectele şi programele derulate de institut;

12) Propune criteriile de selecţie, bibliografia şi tematica de concurs pentru activitatea de recrutare a personalului de specialitate derulată de biroul resurse umane şi salarizare;

13) Participă şi organizează workshop-uri, simpozioane, cursuri de educaţie medicală continuă şi sesiuni de instruire în domeniul specific de activitate, precum şi în alte domenii conexe activităţii.

14) Colaborează cu alte laboratoare/ compartimente de specialitate din cadrul institutului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

15) Participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul specific de activitate;

16) Exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.